Omega Konsultant > ekspertyzy, odszkodowania

Rzetelna pomoc

Wyższe odszkodowania

Szczegółowe ekspertyzy

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat szkód i postępowania po ich wystąpieniu.

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Szkodę można zgłosić telefonicznie poprzez infolinię danego ubezpieczyciela, pisemnie pocztą lub za pośrednictwem naszego biura.

Zapewnia to pełne określenie roszczeń i oszacowanie strat oraz znacznie skraca czas likwidacji szkody i zaangażowanie klienta.

W jakim terminie mogę zgłosić szkodę?

Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia uregulowane jest w art. 819 § 1 k.c., który stanowi że roszczenia takie przedawniają się z upływem lat trzech.
Natomiast w sytuacji, gdy roszczenie poszkodowanego powstało w związku z popełnieniem przez sprawcę zbrodni lub występku  ulega ono przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech albo karą surowszą natomiast występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.
W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia,
Roszczenie osoby małoletniej za szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.
Przedawnienie przerywa każda decyzja wydana przez zakład ubezpieczeń.
Zgłoś się do nas – sprawdzimy czy możesz jeszcze dochodzić roszczeń !!!

W jakim terminie towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zlikwidować szkodę?

W zależności od rodzaju ubezpieczenia terminy likwidacji szkody regulowane są w odmiennych aktach prawnych. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody określony jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), który stanowi, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania  w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z ust. 2 gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.
Ustawa przewiduje jeden wyjątek od tej zasady - przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, termin zakończenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 k.c., ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Czy wypłata odszkodowania zamyka drogę odwołania?

Nie. Od decyzji zakładu ubezpieczeń można się odwołać bez względu na to czy została dokona, czy też nie wypłata odszkodowania. Można też skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jeżeli kierujący jest sprawcą szkody, to czy może otrzymać odszkodowanie za szkodę na osobie?

Nie. Zasadą odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność w stosunku do osoby trzeciej.

Czy odszkodowanie za samochód może być pomniejszone o amortyzację?

Nie. Zgodnie z uchwałą SN III CZP 80/11 z dnia 12 kwietnia 2012r., zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania uwzględniając w kosztorysie koszt nabycia części zamiennych nowych bez potrąceń amortyzacji.

Czy na miejsce kolizji musi być wzywana policja?

Nie, jeżeli mówimy o kolizji drogowej – wystarczy wypełnić oświadczenie (pobierz wzór oświadczenia uczestnika zdarzenia).

Policję musimy wezwać wtedy, kiedy osoby uczestniczące w wypadku doznały obrażeń lub jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Czy można wypożyczyć samochód zastępczy jeżeli samochód został uszkodzony w wyniku kolizji?

  1. Gdy jesteś sprawcą zdarzenia możesz otrzymać refundację za pojazd zastępczy tylko wtedy, gdy masz wykupione takie ubezpieczenie (może to być wariant ubezpieczenia Auto Casco lub Assitance).

  2. Jesteś poszkodowany przez inny pojazd i zgłaszasz szkodę z obowiązkowego ubezpieczenia OC tego pojazdu to masz prawo wynająć pojazd zastępczy

Okres na jaki można wynająć pojazd i oczekiwać zwrotu kosztów wynajmu od ubezpieczyciela zależy od rodzaju szkody:

  1. Jeśli pojazd jest naprawiany refundacja przysługuje od chwili powstania szkody do czasu zakończenia naprawy.

  2. Jeśli pojazd nie kwalifikuje się do naprawy - Szkoda całkowita – uchwała Sąd Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 roku: „…odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)”.

Należy jednak nadmienić, że wynająć możesz pojazd o takich samych parametrach lub zbliżonych.

Czy zakład ubezpieczeń może mnie zmusić do naprawy na zamiennikach?

Nie, zgodnie z uchwałą SN III CZP 80/11 z dnia 12 kwietnia 2012r., zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania uwzględniając w kosztorysie koszt nabycia części zamiennych nowych bez potrąceń amortyzacji.

Poniżej przytaczamy treść uchwały SN:
„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”

Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku zalania mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania jest ubezpieczeniem dobrowolnym i każde towarzystwo określa to w ogólnych warunkach ubezpieczenia dołączanych do umowy.
Ale w przypadku zalania poszkodowany powinien powiadomić administrację budynku i uzyskać zaświadczenie o przyczynie zalania.

Czy konieczne jest naprawienie samochodu lub remont mieszkania aby otrzymać odszkodowanie?

Nie, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wyliczyć wartość szkody i wypłacić odszkodowanie niezależnie od tego, czy dokonujemy naprawy, czy nie.

 
Wykonanie megano.pl; kampanie reklamowe AdWords adwords.radom.pl; powered by GetSimple